KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
OBLAST POODŘÍ
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Destinační management
 
PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA
  CHKO POODŘÍ
Přírodní zajímavosti
Fauna a flora
Naučné stezky
 
KULTURA, ZÁBAVA, SPORT
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI
  Památkové rezervace
Památkové zóny
Hrady a zámky
Památky a architektura
Církevní památky
 
TURISTIKA A VOLNÝ ČAS
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
 
KONGRESOVÁ TURISTIKA
  Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 
Království perníku

Zvláště chráněná území přírody v CHKO Poodří [ Encyklopedické heslo ]

Tůň u Kotvice, CHKO Poodří
Zvláště chráněná území přírody v CHKO Poodří

Zvláště chráněná území jsou podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny národní přírodní rezervace (NPR), národní přírodní památky (NPP), přírodní rezervace (PR), přírodní památky (PP), chráněné krajinné oblasti (CHKO) a národní parky (NP). První čtyři jsou tzv. maloplošná chráněná území. Režim jejich ochrany vychází z konkrétních specifik každého území a tyto bližší ochranné podmínky jsou proto pro každé území odlišné. Stanovuje je vyhláška, kterou jsou území zřizována.


Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO Poodří

1. Přírodní rezervace Polanský les
Komplex nejníže položeného lužního lesa v CHKO Poodří se systémem periodicky zaplavovaných
ramen Odry.
Zřízena jako státní přírodní rezervace Ministerstvem kultury České socialistické republiky v roce 1970. Do kategorie přírodních rezervací převedena Vyhláškou MŽP ČR č. 395/1992 Sb.
Výměra: 59,17 ha
Katastrální území: Poruba - jih

2. Národní přírodní rezervace Polanská niva
Území, zahrnující meandrující tok Odry (v ochranném pásmu) s přirozenými břehovými porosty převážně keřových vrb, lužní les s množstvím periodických i trvalých tůní, louky, část jistebnické rybniční soustavy a odstavené rameno Odry (Polanecká tůň). Vyhlášena jako chráněný přírodní výtvor usnesením rady Národního výboru města Ostravy č. 995/69. Do kategorie národních přírodních rezervací převedena Vyhláškou MŽP ČR č. 395/1992 Sb.
Výměra: 122,30 ha
Katastrální území: Polanka nad Odrou

3. Přírodní rezervace Kotvice
Část studénecké rybniční soustavy s rozsáhlým litorálem, podmáčenými lesy na terasovém svahu s prameništi, přecházejícími až do dubohabřin. Lokalita je význačná z ornitologického a botanického hlediska.
Zřízena jako státní přírodní rezervace Ministerstvem kultury České socialistické republiky v roce 1970. Do kategorie přírodních rezervací převedena Vyhláškou MŽP ČR č. 395/1992 Sb.
Výměra: 105,48 ha
Katastrální území: Nová Horka

4. Přírodní památka Pusté nivy
Dochovaný zbytek lužního výmladkového lesa s mohutnými "trsy" lip a periodickými tůněmi.
Výměra: 0,74 ha
Vyhlášeno: 1998
Katastrální území: Kunín

5. Přírodní rezervace Koryta
Lesní porost na říční terase Odry, zčásti též v nivě. Lužní lesy svazu Alnion incanae (lužní lesy údolních poloh a okolí pramenišť s dominantní olší lepkavou a šedou). Na prameniště jsou vázána specifická rostlinná společenstva.
Výměra: 12,93 ha
Vyhlášeno: 1998
Katastrální území: Bartošovice

6. Přírodní památka Meandry Staré Odry
Staré meandrující a dnes z větší části zazemněné koryto Odry s množstvím periodických a trvalých tůní a pestrou dřevinnou skladbou bývalých břehových porostů. Celé území se nachází v inundaci Odry.
Výměra: 25,7639 ha
Vyhlášeno: 1999
Katastrální území: Mankovice a Jeseník nad Odrou


7. Přírodní rezervace Rákosina
Přírodní rezervace se nachází v katastru Jistebníka mezi železniční tratí a rybníky Bezruč a Bažantí.
Je to jedna z nejrozsáhlejších terestrických rákosin v chráněné krajinné oblasti Poodří s navazujícími mokřady, loukami, lesním porostem a rozptýlenou zelení. Součástí rákosiny je několik otevřených vodních ploch s trvalou mělkou vodní hladinou. Území lemuje z jižní a východní strany náhon Mlýnka s břehovými porosty tvrdého luhu.
Vodní plochy částečně zarůstají plovoucími vodními rostlinami, na ně navazují společenstva rákosin, vysokých bažinatých bylin a vysokých ostřic a dále pestrá luční společenstva mozaikovitého charakteru v závislosti na vodních a vláhových poměrech.
Zoologicky významná lokalita pro mokřadní druhy bezobratlých, pro obojživelníky, vodní ptactvo a ptactvo rákosin, bahňáky
Vyhlášeno: 2002
Výměra: 16,2524 ha
Katastrální území: Jistebník

8. Přírodní rezervace Bartošovický luh
Rezervace zahrnuje přirozeně meandrující tok Odry, ekosystém Horního Bartošovického rybníka s litorálními porosty a s přilehlými drobnými vodními plochami, mokřady a rákosinami, souvislý pás aluviálních luk se zvodnělými příkopami a se skupinami rozptýlené mimolesní zeleně, zalesněnou terasu s četnými prameništi a lesními mokřady a ovocný sad v terase s tradičními ovocnými odrůdami zdejšího regionu. Jednotlivé ekosystémy tvoří harmonicky a funkčně propojený krajinný celek se zachovalým režimem přirozených povrchových rozlivů Odry a se soustředěním zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
Vyhlášeno: 2002
Výměra: 296,9088 ha
Katastrální území: Bartošovice, Hukovice, Hladké Životice a Pustějov

9. Přírodní rezervace Bařiny
Část pravobřežní říční terasy Odry s porosty dubohabřin na svazích, s četnými prameništi a pod patou svahů lesními porosty střemchových jasenin, obohacených prvky karpatské květeny. Rovinná část území je protkána řadou potůčků, drobných mokřadů s vodními plochami, na prosvětlených místech i s rákosinami. V severní části na jaseniny navazují bažinné olšiny se stálou vodní hladinou nad úrovní terénu, v okrajích s porosty vysokých ostřic. Vytváří harmonický celek se zachovalým režimem přirozených povrchových rozlivů vod a bohatým výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
Vyhlášeno: 2002
Výměra: 42,2041 ha
Katastrální území: Bernartice nad Odrou, Kunín
Přírodní rezervace Polanský les, CHKO Poodří

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Encyklopedické heslo
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 23.03.2004 v 18:17 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
REGIONY A OBLASTI ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
 
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
Aktuality
 
SLUŽBY PRO TURISTY
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
 
KALENDÁŘ AKCÍ OBLASTI
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
 
FOLKLOR A TRADICE
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba